Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Vážení zákazníci,

 

na této stránce jsem pro Vás shrnula všechny důležité právní informace týkající se objednání a nákupu knihy S chutí Chorvatska na webových stránkách www.schutichorvatska.cz. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“ a tím se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy mezi námi uzavřené. Děkuji Vám za čas, který věnujete jejich pročtení.

Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti?

·       Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdím přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy lze smlouvu zrušit jen dohodou anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to VOP nebo zákon umožňují. Ve VOP najdete i popis postupu uzavírání smlouvy (podrobnosti v článku II. odst. 4 a 5 VOP)

·       Dodací podmínky – v článku IV. zjistíte, jakým způsobem bude zajištěno dodání knihy na Vámi určené místo i jak postupovat, pokud zásilka nedorazí v očekávaném stavu.

·       Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy – Spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu u naší knihy, zjistíte v článku VI.

·       Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě knihu reklamovat, v článku VII. najdete podrobný popis, jak postupovat.

 

Pro lepší orientaci připojuji podrobný OBSAH:

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. OBJEDNÁVKA KNIHY A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV. DODACÍ PODMÍNKY

V. AUTORSKÁ PRÁVA

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

IX. ZÁVĚREM

 

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

 

1. E-shop:

    E-shopem je pro účely těchto VOP webová stránka www.schutichorvatska.cz.  

 

2. Prodávající:

Mgr. Lenka Svobodová, IČ: 66610231, sídlo: Jižní 3765/17, 695 01 Hodonín, email: info@schutichorvatska.cz, tel. +420731748062.

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Hodonín. Nejsem plátce DPH.

    Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

Pokud je v textu VOP uvedeno „já“, „mě“, „moje“ apod., myslí se tím vždy Prodávající.

3. Kupující:

    Kupujícím je ten, kdo se mnou jako Prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní E-shopu uzavře kupní smlouvu, kterou koupí knihu. Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

4. Spotřebitel:

    Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů. 

5. Kupní smlouva:

    Na prodej knihy je mezi mnou jako Prodávající a Vámi jako Kupujícím uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní E-shopu) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. To znamená, že ustanovení těchto VOP jsou součástí uzavřené Kupní smlouvy. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím Kupní smlouva.

6. Smlouva uzavřená distančním způsobem:

    Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní E-shopu. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. Spotřebitelská smlouva:

    Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

8. Závaznost VOP:

    V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Kupní smlouvy a jsou jak pro mě, tak pro Vás závazné.

9. Rozhodné právní předpisy:

    Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Kupní smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Objednávání knih probíhá pouze přes webové rozhraní E-shopu, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v E-shopu.

2. Informace o knize najdete přímo v E-shopu. Prezentace knihy uvedená na webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Objednání knihy:

    Pro objednání knihy přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, počet kusů, které objednáváte, fakturační adresu a dodací adresu (je-li odlišná), e-mail (na něj Vám zašlu potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (aby Vás mohl kontaktovat přepravce při dodání knihy) a vyberete způsob doručení knihy, je-li v době objednávání nabízeno více možností doručení (více přepravců a dodání na adresu nebo výdejního místa). Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko („Odeslat“) pod objednávkou.

 

4. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Kupní smlouvy:

    O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou učiněnou odesláním objednávkového formuláře Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Nebude-li v tomto e-mailu uvedeno, že objednávku přijímám, nejde ještě o uzavření Smlouvy. Až doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i zálohová faktura.

5. Zrušení objednávky, změny uzavřené Kupní smlouvy:

    Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z mé strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám.

7. Objednávat knihy v E-shopu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Expedice knih probíhá pouze v pracovní dny. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti E-shopu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

8. Vlastnické právo ke knize na Vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a knihu jste převzali. 

 

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Cena:

    Cena je uvedena přímo u knihy v jejím popisu v E-shopu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní E-shopu uvedena. K ceně knihy je připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek IV. těchto VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je již uvedena včetně dopravného.

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

    Sjednanou cenou je cena uvedená u knihy v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátím. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena uvedená v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Dodání knihy až po zaplacení:

    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám knihu dodat až po úplném zaplacení kupní ceny.

4. Možnosti úhrady kupní ceny:

·       Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány.

5. Splatnost kupní ceny:

    Kupní cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

    Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

 

IV. DODACÍ PODMÍNKY:

 

1. Možnosti dodání:

    Knihy dodávám prostřednictvím přepravce, kterým je společnost Zásilkovna s.r.o., GLS nebo jiný přepravce.

    Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VI. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, mám možnost následnou reklamaci knihy z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo.

2. Dodací lhůta:

    Knihy připravím k expedici zpravidla do 10 dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Lhůty doručení přepravcem se řídí dle přepravních (obchodních) podmínek daného přepravce. O předpokládané době dodání obdržíte informaci přímo od přepravce na Váš e-mail nebo SMS na telefonní kontakt zadaný v objednávce.

3. Náklady na dopravu (přepravné):

    Výše ceny za dodání knih závisí na tom, jaký přepravce bude knihy doručovat a zda na adresu anebo do výdejního místa. Přepravné je uvedeno na webovém rozhraní a vidíte jej přímo v objednávkovém formuláři.

4. Důležité upozornění k doručování a převzetí knihy:

    S přípravou knih k expedici i s jejich doručováním mi vznikají náklady. Pokud si tedy po objednání svůj zájem rozmyslíte a víte, že knihu již nechcete, dejte mi o tom co nejdříve vědět, ať ji zbytečně neodesílám. Pokud se takto rozhodnete ještě před uzavřením Smlouvy, stačí poslat storno objednávky na náš e-mail uvedený v článku I. odst. 1 VOP. Pokud se tak rozhodnete až po uzavření Smlouvy a zvlášť poté, co jste již byli informovaní o předání přepravci, pak je-li možné dle těchto VOP nebo zákona odstoupit od Smlouvy, pošlete prosím na můj e-mail odstoupení od Smlouvy.

    Pokud byste totiž pouze bezdůvodně odmítli převzít zásilku od přepravce, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat knihu za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany. Tedy nevzniká mi automaticky povinnost Vám (ani když jste Spotřebitel) vrátit peníze za knihu, kterou odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zásilky z Vaší strany mám rovněž možnost od Smlouvy odstoupit, zasláním písemného odstoupení na Váš e-mail nebo adresu.

    Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

 

V. AUTORSKÁ PRÁVA

1. Kniha je autorským dílem, je chráněna autorským právem a není možné ji ani její obsah bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit její užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Pokud byste chtěli použít citace z knihy nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mě předem a domluvíme spolu možnosti takového použití. Upozorňuji, že porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů:

    Spotřebitel má dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, tedy knihy. Pokud si objednal několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

    Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem na info@schutichorvatska.cz nebo poštou na naši adresu uvedenou v článku I. VOP. Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který naleznete níže. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

    Současně je nutné, abyste mi nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy předali nebo na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP odeslali zpět knihy, které jste ode mě obdrželi dle Smlouvy a kterých se odstoupení týká. Při zasílání zvolte raději doporučenou zásilku, ale nezasílejte Knihy na dobírku. Náklady na vrácení knih nesete sami. Knihy zašlete nepoškozené, i s případnými dárky, které jste spolu s nimi ode mě obdrželi.

    K odstoupení (nebo vráceným knihám), prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o knihu u mě zakoupenou ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o číslu bankovního účtu pro vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit na stejný účet, z jakého jste platbu hradili.

3. Vrácení peněz:

    Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle odst. 2 tohoto článku Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za Knihy, včetně nákladů na dopravu (myšleno dopravu Knih ode mě k Vám) a veškerých dalších nákladů s dodáním Knih uhrazených.

    Nejsem však povinna Vám peníze vrátit dříve, než mi Knihy předáte zpět anebo prokážete, že jste mi je zpět odeslali. Peníze Vám vrátím na účet uvedený v odstoupení od smlouvy, jinak na účet, ze kterého jste platbu kupní ceny zasílali. Vezměte prosím na vědomí, že budou-li mi Knihy vrácené poškozené nebo opotřebené, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny. Tedy v takovém případě bych Vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě. Jen připomínám, že institut odstoupení od smlouvy bez udání důvodů slouží jako alternativa prohlédnutí zboží v „kamenném obchodě“. Tedy abyste měli možnost zjistit, jestli jste si objednali zboží, jaké jste chtěli, zjistili jeho funkčnost a vlastnosti. Neslouží k tomu, aby bylo zboží používáno a docházelo ke snižování jeho hodnoty. Pokud byste toto nerespektovali a došlo ke snížení hodnoty Knih, pak si tomu odpovídající poměrnou část kupní ceny jsem oprávněni odečíst z celkové částky Vámi zaplacené při koupi knih a vrátit Vám jen tento rozdíl.

4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů:

    Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Kupující odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě nebo by nešlo o Spotřebitele), Kupujícího o této nemožnosti bez odkladu vyrozumím. Peníze v takovém případě Kupujícímu vrátit nemůžu. Naopak Kupujícím v rámci odstoupení zaslané Knihy obratem vrátím na doručovací adresu.

5. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

    V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsem od Vás před tím obdržela částečnou platbu na kupní cenu, vrátím Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

    Jak Vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

6. Vrácení dárku poskytnutého k uhrazené objednávce:

    Je-li vám společně s knihou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje:

    Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a pro Spotřebitele i § 2161 až 2174 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ a pro Spotřebitele § 2161 až 2164 NOZ.

2. Vady, za které nesu odpovědnost:

    Jako Prodávající Vám odpovídám za to, že kniha při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že kniha byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí knihy. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme Vám pouze za vady, které má kniha při převzetí. Nenesu odpovědnost za vady způsobené užíváním knihy nebo zacházení s knihou v rozporu s běžnými obecně známými pravidly.

3. Jaké nároky můžete v případě vady požadovat?

A. Pokud jste Spotřebitel:

·       Jde o vadu odstranitelnou a není-li to neúměrné (tj. zejména když lze odstranit vadu bez zbytečného odkladu) Þ nárok na bezplatné odstranění vady.

·       Jde o vadu sice odstranitelnou, ale vyskytuje se opakovaně i po opravě anebo se vyskytne větší počet vad a kvůli tomu nelze zboží řádně užívat Þ nárok na dodání nového anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z nároků nevyužijete, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

·       Jde o vadu neodstranitelnou Þ nárok na dodání nové knihy anebo můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud ani jeden z těchto nároků nechcete využít, máte právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

·       Není-li možné dodání nové knihy namísto původní vadné nebo pokud bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo by Vám zjednání nápravy činilo značné obtíže Þ máte také právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

B. Pokud nejste Spotřebitel:

    Je-li vada knihy podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste knihu nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

·       odstranění vady opravou,

·       dodání nové knihy bez vad,

·       přiměřená sleva z kupní ceny,

·       odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné mi sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bych Vám rovnou sdělila, že vadu neopravím. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

    Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

·       odstranění vady opravou,

·       přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

Upozorňuji, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

    Práva z vadného plnění Vám nenáleží:

·       pokud byste před převzetím Produktu věděli, že má vadu, anebo byste vadu sami způsobili,

·       pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním,

·       u Produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

·       při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

·       u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali,

·       vyplývá-li to z povahy věci,

·       při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. V případech, kdy reklamaci neučiníte přímo při dodání knihy, uplatněte ji co nejdříve po zjištění vady. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace. To se týká Kupujících, kteří nejsou Spotřebiteli.

    Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci, případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

    Prosím, neposílejte mi knihy zpět dříve, než mi zašlete zprávu o reklamaci. Vyčkejte, než Vás budu kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídím již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné mi reklamované knihy zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

      Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

 

6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem jako jste objednávku hradili, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace.

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@schutichorvatska.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. ZÁVĚREM

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající. Toto ujednání se nedotýká trvání autorských práv.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 8.11.2021

4. VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte a pošlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Mgr. Lenka Svobodová, Slunečná 16, 69501 Hodonín, info@schutichorvatska.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/těchto služeb×:

Datum objednání/datum obdržení×:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Požadujete vrácení peněz na jiný bankovní účet, než ze kterého jste platbu hradili? Pokud ano, uveďte číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

×Nehodíci se škrtněte