Podmínky ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.schutichorvatska.cz, mými klienty a zájemci o moji knihu.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupuji podle zákona č. 110/2019 Sb.  o zpracování osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I.                    Obsah a účel dokumentu

II.                  Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

III.                Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

IV.                K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

V.                  Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

VI.                Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

VII.               Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

__________________________________________________________________________

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

Mgr. Lenka Svobodová, IČ: 66610231, sídlo:   Jižní 3765/17, 695 01 Hodonín, e-mail: info@schutichorvatska.cz, tel. +420731748062.

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku. (dále jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych Vám bez poskytnutí údajů nebyla schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej mám zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli). Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa (fakturační a doručovací), IČ, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaném zboží, údaje uvedené v referencích.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

Nezpracovávám žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s Vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat Vám objednané zboží a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa (fakturační a doručovací), IČ, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaném zboží.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být zejména dodání zboží.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresa (fakturační a doručovací), IČ, informace o objednaném zboží.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

·       Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých i Vašich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

·       Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na Váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit tak, odpovíte na tento e-mail a do předmětu uvedete „NEZASÍLAT“.

D. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v referenci, a to k jejímu zveřejnění na webu e-shopu anebo propagaci na sociálních sítích a v reklamě. Před tím, než mi Váš souhlas udělíte, budu Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Jedná se o společnost poskytující fakturační systém, aplikaci pro správu webu Shoptet, příp. daňový poradce a další. Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Osobní údaje nutné k doručení zásilky předávám i příslušnému přepravci (Zásilkovna, GLS, příp. další) a skladovací, kompletační a distribuční společnosti.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u mě, můžete mě kontaktovat na e-mailu info@schutichorvatska.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na moji adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšu v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.schutichorvatska.cz Toto znění je účinné od 8.11.2021.